Organització del programa formatiu en MFC rural

L’oferta formativa es dirigeix a residents de Medicina Familiar i Comunitària a partir del segon any de formació en Centres d’Atenció Primària urbans.

La durada de l’estada és de 1 a 2 mesos, segons desig del resident que ho sol·licita i capacitat docent del l’equip en aquell moment.

La rotació, pel que fa a continguts, poblacions i objectius docents es pactarà cas a cas tenint en compte els interessos i motivacions de cada resident i l’opinió de les unitats docents.

Dins aquesta orientació a la carta de la rotació, existeix la possibilitat de participar en els dispositius d’atenció continuada sigui dins el propi EAP o bé dins el dispositiu comarcal ACUT.

En cap cas, l’EAP o el SAP Osona es farà càrrec del pagament de les hores de guàrdia. Aquesta despesa l’ha d’assumir el SAP d’origen.

Les rotacions i el objectius formatius quedaran formalment especificats per a cada resident i serà sobre aquests preceptes que es farà el seguiment i avaluació de l’estada.

Cada resident farà una avaluació de la rotació, així com serà també avaluat pels tutors amb qui ha rotat.

Dins les prestacions de la rotació existeix la possibilitat d’utilitzar les dependències del centre (cuina, menjador, bany i dormitori) de dilluns a divendres. Les condicions d’ús d’aquestes dependències es pacten en cada cas.